Utredning och bedömning

Trana erbjuder även psykologisk utredning av barn, ungdomar och vuxna. Arbetet sker utifrån evidensbaserade och kliniskt beprövade metoder i syfte att besvara psykiatriska och neuropsykiatriska frågeställningar. Bland de diagnosgrupper som Trana arbetar med återfinns till exempel ADHD, autismspektrumtillstånd, intellektuell funktionsnedsättning, personlighetssyndrom, och beroendesjukdomar. Utöver detta erbjuder Trana utvecklingsbedömning av små barn upp till fem års ålder, samt bedömning inför adoption.

I dagsläget erbjuds tre nivåer av psykologisk bedömning/utredning:

  • Nivå 1 – Screening: t.ex. skattningsformulär, klinisk intervju, råd beträffande vidare utredning/behandling.
  • Nivå 2 – Basutredning: t.ex. begåvningsbedömning, initial bedömning av ADHD, bedömning av läs- och skrivsvårigheter.
  • Nivå 3 – Fördjupad diagnostik: neuropsykiatrisk utredning av t.ex. ADHD, autismspektrumtillstånd, intellektuell funktionsnedsättning, och personlighetssyndrom.

All bedömning och utredning baseras på underlag som samlas in genom skattningsformulär, intervjuer, tester, och kvalitativa observationer. Vilka datainsamlingsmetoder som används anpassas till både frågeställning och aktuell utredningsnivå. Oavsett nivå inkluderas muntlig och skriftlig återkoppling. I de fall där det är tillämpbart delges fastställd diagnos med tillhörande funktionsbeskrivning samt rekommendationer för vidare vård.

Kontakta oss för prisuppskattning.

Behandling och färdighetsträning

Vi erbjuder evidensbaserad psykologisk behandling och psykoterapi till dig som privatperson. Få stöd snabbt här. 

Utredning och bedömning

Vi utför psykologiska bedömningar och neuropsykiatriska utredningar av privatpersoner som upplever besvär i sin vardag.

Barn och unga

Vi har lång erfarenhet av arbete med barns och ungdomars psykiska hälsa. Om du är orolig för ditt barns mående, så har vi insatserna att ge.