Skola

Trana Psykologer har lång erfarenhet av att verka i skolans värld. Vi vänder oss till elever och personal inom förskolan, grundskolan, gymnasieskolan, samt grund- och gymnasiesärskolan. Exempel på arbetsuppgifter som kan ingå i skolpsykologens roll är handledning av personal, skolpsykologiska basutredningar, och utbildning om till exempel neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Handledning

En stor del av skolpsykologens arbete består av handledning av personal, i syfte att öka elevers förutsättningar att nå målen och må bra i skolan. Utifrån ett psykologiskt perspektiv hjälper skolpsykologen övrig personal att bättre förstå och förhålla sig till elevers olika utmaningar och behov. Handledningen kan även fokusera på grupprocesser gällande både arbetslag och klasser. Som en del av elevhälsan kan skolpsykologen också bistå med organisatoriskt stöd till rektor/ledning, såsom i arbetet med att ta fram nya övergripande rutiner för till exempel frånvarokartläggning.

Bedömning & utredning

När elever har svårt att nå de förväntade målen är det viktigt att ta reda på bakomliggande orsaker. Det kan handla om att eleven har svårt att tillägna sig undervisningen på grund av kognitiva nedsättningar, eller att psykiskt dåligt mående inverkar på elevens studiemotivation. För att kartlägga potentiella orsaker gör skolpsykologen antingen en enklare bedömning eller en skolpsykologisk basutredning. Utifrån resultaten ges sedan förslag på lämpliga insatser för att hjälpa eleven på bästa sätt, såsom stödsamtal med kurator, remiss till vårdcentral/psykiatri, och anpassningar av undervisningen/lärmiljön.

Utbildning

En av elevhälsans viktigaste uppgifter är att arbeta med främjande och förebyggande insatser för att gynna alla elevers möjlighet till måluppfyllelse i skolan. Skolpsykologen kan som en del i detta hålla i föreläsningar/utbildningar avseende psykologiska faktorers inverkan på elevers studieförmåga. Exempel kan vara utbildning för skolpersonal om ADHD/Autism hos elever, hur dessa funktionsnedsättningar kan påverka elevers studieförmåga, och vad skolan kan göra för att anpassa undervisningen och skapa en tillgänglig lärmiljö.

Stöd till företag och offentlig verksamhet

Kliniska tjänster

Vi arbetar med behandling, bedömning, och utredning på både primärvårdsnivå och specialistnivå. Vi är vana att anpassa oss till olika organisationers skiftande behov.

Företagshälsa och handledning

En hälsosam arbetsmiljö är en förutsättning för att kunna prestera på topp. Vi stöttar med både åtgärdande, förebyggande, och hälsofrämjande insatser.

Skola

Som experter på barns och ungdomars psykiska hälsa hjälper vi bland annat till med handledning av personal, basutredningar, och utbildning om till exempel NPF.

Föreläsning och utbildning

Vi är övertygande om att kunskap om människan och hennes sätt att navigera genom livet är viktigt för alla, inte minst för personer som dagligen arbetar med andra människor.