Företagshälsa och handledning

Trana Psykologer arbetar kontinuerligt med åtgärdande, förebyggande, och hälsofrämjande insatser för stora och små verksamheter. Andelen ärenden inom företagshälsan som rör medarbetares psykiska hälsa ökar stadigt, och därför är rätt insatser, på rätt nivå, i rätt tid avgörande för medarbetares och verksamheters möjlighet att utvecklas både hållbart och effektivt. Trana Psykologer vet att en hälsosam arbetsmiljö är en förutsättning för att både den enskilda medarbetaren och verksamheten ska kunna prestera på topp. Vi stöttar er verksamhet i alla led efter just era behov, och strävar alltid efter att vara tillgängliga, personliga, och att göra det där lilla extra som vi vet gör skillnad.

Åtgärdande

Oförutsedda svåra händelser är vanligt förekommande i alla typer av organisationer och verksamheter. Det kan handla om medarbetare som drabbas av psykisk ohälsa, grupper med samarbetssvårigheter, plötsliga organisatoriska hinder, eller chefer som kämpar med personalfrågor. Trana stöttar er verksamhet i att övervinna dessa utmaningar genom följande tjänster:

 • Rehabiliterande/behandlande samtal vid arbetsrelaterad nedstämdhet, ångest, stress, utmattning, och krisreaktion.
 • Arbetsförmågebedömning av medarbetare som varit sjukskrivna och är på väg tillbaka till arbetet.
 • Handledning av enskilda medarbetare, arbetsgrupper, och chefer för att hitta nya förhållningssätt och strategier för hinder i arbetet.
 • Krishantering för grupper och chefer.

Förebyggande

Vilka psykologiska riskfaktorer finns i just er verksamhet? Hög arbetsbelastning, liten möjlighet för medarbetare att påverka sin arbetssituation, en ogynnsam organisationskultur som sedan länge sitter i väggarna, eller dåligt fungerande kommunikation? Att identifiera organisatoriska riskfaktorer är viktigt för att kunna sätta in förebyggande åtgärder redan innan skadan är skedd. Exempel på förebyggande insatser som Trana kan bistå med är:

 • Organisationsanalys för att identifiera verksamhetens riskfaktorer samt ge förslag på utvecklande insatser.
 • Föreläsning/utbildning utifrån verksamhetens identifierade riskfaktorer, till exempel arbetsrelaterad stress, bristande kommunikation, eller ogynnsam organisationskultur. Inkluderar både teoretiska och praktiska inslag.
 • Chefscoachning för att utveckla chefens förhållningssätt till medarbetare samt förebygga organisatoriska problem.
 • Coachning av individ/grupp för att undvika potentiella risker och stärka individens/gruppens skyddande faktorer.

Hälsofrämjande

Hälsofrämjande faktorer är de saker i arbetsmiljön som vi vet är bra för alla, oavsett utgångsläge eller verksamhetsspecifika riskfaktorer. Genom att aktivt arbeta hälsofrämjande ökar både den enskilde medarbetarens och hela verksamhetens förmåga att prestera optimalt över tid, och exempel på insatser som vi på Trana erbjuder inkluderar:

 • Organisationsutveckling utifrån verksamhetens värdegrund, strategier och mål.
 • Teambuilding/workshop för att öka friskfaktorer såsom känsla av gemenskap och meningsfullhet i arbetet.
 • Skapa beteendemål för ökat medarbetardeltagande i friskvårdsaktiviteter.

Stöd till företag och offentlig verksamhet

Kliniska tjänster

Vi arbetar med behandling, bedömning, och utredning på både primärvårdsnivå och specialistnivå. Vi är vana att anpassa oss till olika organisationers skiftande behov.

Företagshälsa och handledning

En hälsosam arbetsmiljö är en förutsättning för att kunna prestera på topp. Vi stöttar med både åtgärdande, förebyggande, och hälsofrämjande insatser.

Skola

Som experter på barns och ungdomars psykiska hälsa hjälper vi bland annat till med handledning av personal, basutredningar, och utbildning om till exempel NPF.

Föreläsning och utbildning

Vi är övertygande om att kunskap om människan och hennes sätt att navigera genom livet är viktigt för alla, inte minst för personer som dagligen arbetar med andra människor.