Skolpsykologi

Handledning
Trana verkar i grund- och gymnasieskolan där arbetet ofta består i handledning av personal. Under handledningen tar personalen exempelvis upp frågor förknippade med bemötandet av en enskild elev utifrån dennes särskilda behov. Baserat på personalens frågor kan man sedan arbeta utifrån ett psykologiskt perspektiv för att förbättra elevens förutsättningar att lyckas i skolan. Handledningen kan även utgå från ett grupp-perspektiv där arbetet till exempel fokuseras på hur arbetslaget kan fungera bättre tillsammans.

Utbildning
Trana arbetar med utbildning kring neuropsykiatriska funktionshinder där man förslagsvis kan sätta samman ett utbildningsprogram för svårigheter som ADHD. Ett sådant program kan inkludera grundkunskap kring begreppet ADHD, svårigheter som förknippas med denna funktionsnedsättning tillsammans med förslag på anpassning av skolmiljön.

Bedömning
Ibland kan det dyka upp frågor kring elevers psykiska mående där man undrar om någon elev är deprimerad eller har andra typer av svårigheter såsom ätstörning eller självskadebeteende. I dessa fall kan man göra en psykologisk bedömning med uppföljande stödsamtal för att se om exempelvis remiss till psykiatrisk mottagningen eller vårdcentral bör skrivas.

Utredning
Trana erbjuder även utredning av elever. För mer information gå till klinisk psykologi.