Kliniska tjänster för privatpersoner

Behandling & färdighetsträning

Trana Psykologer erbjuder psykologisk behandling och terapi för bland annat nedstämdhet/depression, oro/ångest, stressrelaterade besvär, tvångssyndrom, fobi, trauma, och sömnsvårigheter. Vidare erbjuder vi bearbetande samtal vid till exempel kris, sorg, och relationsbesvär, samt färdighetsträning för svårigheter som är vanliga vid ADHD och autismspektrumtillstånd.

Medarbetarna på Trana har god erfarenhet av att möta såväl små som stora barn, liksom ungdomar och vuxna. Vi välkomnar enskilda individer, par, och familjer. All behandling utgår ifrån evidensbaserade metoder och består ofta av en kombination av kognitiva, affektfokuserade, samt beteendemässiga interventioner.

Alla behandlingskontakter initieras med ett gratis bedömningssamtal á 30 minuter, och därefter kostar varje samtal 950:- á 45 minuter.

Bedömning & utredning

Trana erbjuder även psykologisk utredning av barn, ungdomar och vuxna. Arbetet sker utifrån evidensbaserade och kliniskt beprövade metoder i syfte att besvara psykiatriska och neuropsykiatriska frågeställningar. Bland de diagnosgrupper som Trana arbetar med återfinns till exempel ADHD, autismspektrumtillstånd, intellektuell funktionsnedsättning, personlighetssyndrom, och beroendesjukdomar. Utöver detta erbjuder Trana utvecklingsbedömning av små barn upp till fem års ålder, samt bedömning inför adoption.

I dagsläget erbjuds tre nivåer av psykologisk bedömning/utredning:

  • Nivå 1 – Screening: t.ex. skattningsformulär, klinisk intervju, råd beträffande vidare utredning/behandling.
  • Nivå 2 – Basutredning: t.ex. begåvningsbedömning, initial bedömning av ADHD, bedömning av läs- och skrivsvårigheter.
  • Nivå 3 – Fördjupad diagnostik: neuropsykiatrisk utredning av t.ex. ADHD, autismspektrumtillstånd, intellektuell funktionsnedsättning, och personlighetssyndrom.

All bedömning och utredning baseras på underlag som samlas in genom skattningsformulär, intervjuer, tester, och kvalitativa observationer. Vilka datainsamlingsmetoder som används anpassas till både frågeställning och aktuell utredningsnivå. Oavsett nivå inkluderas muntlig och skriftlig återkoppling. I de fall där det är tillämpbart delges fastställd diagnos med tillhörande funktionsbeskrivning samt rekommendationer för vidare vård.

Kontakta oss för prisuppskattning.

Föräldrastöd

Hos Trana kan föräldrar till barn i alla åldrar få råd och stöd i hur de bäst kan hjälpa sina barn att hantera olika utmaningar i vardagen. Det kan till exempel handla om barn som har svårt att sova, barn med hett temperament eller mycket oro, och barn som ännu inte knäckt de sociala lekkoderna. För lite äldre barn kan det handla om råd och strategier för att bemöta och jobba med svårigheter relaterade till fastställda diagnoser såsom ADHD eller autismspektrumtillstånd.

Alla stödkontakter initieras med ett gratis bedömningssamtal á 30 minuter, och därefter kostar varje samtal 950:- á 45 minuter.