Klinisk psykologi

Psykologisk utredning
Trana erbjuder psykologisk utredning av barn, ungdomar och vuxna. Arbetet sker utifrån evidensbaserade och kliniskt beprövade metoder i syfte att besvara psykiatriska och neuropsykiatriska frågeställningar. Trana arbetar med diagnosgrupper såsom autismspektrum, ADHD, depression, missbruk, läs- och skrivsvårigheter, personlighetsstörningar och intellektuella funktionsnedsättningar.

I dagsläget erbjuds tre nivåer av psykologisk utredning:

  • Nivå 1 – Screening, ex. skattningsformulär, klinisk intervju, råd beträffande vidare utredning
  • Nivå 2 – Basutredning, ex. begåvningsbedömning, initial bedömning av ADHD, bedömning av läs- och skrivsvårigheter
  • Nivå 3 – Fördjupad diagnostik, ex. bedömning av autism, ADHD, lindrig utvecklingsstörning, personlighetsstörning, utvärdering av adaptiv funktion etc.

Utredning och bedömning baseras på kvantitativa data från skattningsformulär (för mer information kring specifika instrument som används, gå hit), semistrukturerade och strukturerade intervjuer, standardiserade och normerade begåvningstest samt datoradministrerade test tillsammans med kvalitativa observationer. Mängd och typ av intervention anpassas till aktuell utredningsnivå samt utredningens ändamål och frågeställning.
Oavsett nivå inkluderas muntlig och skriftlig återkoppling. Om tillämpbart delges  ställningstagande till diagnos med tillhörande funktionsbeskrivning samt beskrivning av starka och svagare sidor. Inkluderat finns även ”råd & tips” beträffande bemötande från omgivningen tillsammans med övriga rekommendationer.

Psykologisk behandling
Trana erbjuder även individuell psykologisk behandling för exempelvis depression, ångest, arbetsrelaterad stress, fobi mm. Behandlingen baseras på evidensbaserade behandlingsmetoder och består ofta i en kombination av kognitiva-, emotionella- och beteendemässiga interventioner.