Föreläsningar

Problemlösning i arbetslivet
Tillsammans med kommunhälsan i Varberg har Trana utvecklat en kurs i problemlösning där deltagarna lär sig mer om hur man systematiskt tar sig an ett problem, hur man bemöter gruppdeltagare och hur man utvärderar eventuella lösningar. Kursen baseras bland annat på KBT (Kognitiv Beteendeterapi) och validering (ett sätt att bemöta medmänniskor på ett positivt sätt).

Neuropsykiatri och KBT
En heldagsutbildning som ges till blivande terapeuter i syfte att utöka förståelsen och kunskapen kring hur man kan bemöta personer med ex ADHD och autism under pågående psykologisk behandling. Utbildningen erbjuds via KBT Svealand.

Minnets psykologi
I samarbete med KBT Svealand har Trana utvecklat en heldagsföreläsning kring minnet och psykologisk behandling. För att maximera möjligheter till att klienter skall kunna tillgodogöra sig en behandling behöver terapeuter ta hänsyn till minnets funktioner och eventuella svårigheter som annars kan störa terapin. Kursen utgår från ett neuropsykologiskt, kognitivistiskt perspektiv med orientering mot kognitiv beteendeterapi.

Utredning, diagnos och bemötande
Halvdagsföreläsning kring hur en psykologutredning går till och vilka resultat man kan förvänta sig. Vidare diskuteras bemötande av ex ADHD, autism och andra neuropsykiatriska/psykiatriska svårigheter utifrån ett anhörig/stödperspektiv.

Betydelsen av en godkänd skolgång
Tillsammans med Attendo ger Trana under 2013 heldagsutbildningar för familjehem där Trana för fram skolperspektivet och ger stöd i hur man kan stimulera barns intresse för inlärning. Kursen är praktiskt orienterad och ger tips på hur man kan stödja barn i vardagen inom områden såsom matte, svenska, läsning, naturvetenskap mm.

Neuropsykiatriska funktionsmöjligheter
Ofta pratar man om personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller funktionshinder. Tillsammans med FRIAB försöker Trana förändra det rådande synsättet och ge en mer nyanserad bild om exempelvis ADHD. Med bakgrund inom positiv psykologi och motiverande samtal erbjuds föreläsningar vilka belyser styrkorna med ADHD och andra diagnoser inom området.

Barn och unga med psykiatrisk- och neuropsykiatrisk samsjuklighet
Vilka är de vanligaste psykiatriska- och neuropsykiatriska svårigheterna hos barn och unga? Vad innebär samsjuklighet och hur kan vi bemöta och hjälpa dessa barn på ett bättre sätt? Föreläsningen riktar sig främst till familjehem som tar emot barn och unga med svårigheter såsom ADHD, bipolär sjukdom, Aspergers syndrom, utvecklingsstörning mm.

Bemötande av personer med ADHD
Hur kan man kan bemöta människor som har ADHD? Vad kan man tänka på, vad bör man undvika? Hur kan man förebygga svårigheter med koncentration, uppmärksamhet och hyperaktivitet? Kursen ger handfasta råd och tips och utgår från att deltagare har en grundkunskap kring begreppet ADHD.

Bemötande inom vård och omsorg
Trana arbetar även med ett program som kan vara till hjälp för sjukvårdspersonal vilka jobbar under ständig press att möta så många patienter som möjligt under en dag. Hur kan man skapa ett bra möte där patienten får tilltro till vårdgivaren på en mycket begränsad tid? Tips på verbala tekniker baserade på vetenskapliga metoder blandas med rollspel och gruppövningar.