Material

På denna sida publicerar Trana material som kan vara användbart i psykologiskt arbete.

Screening för läs- och skrivsvårigheter
Instrumentet är skapat av Trana och baserat på forskning kring dyslexi. Instrumentet kan exempelvis användas som del i psykologutredning för att upptäcka svårigheter inom läs- och skrivområdet. Skattningen är begränsad i omfång och bör kompletteras med anamnes och annat för att ställa diagnos men kan användas för att exempelvis remittera till logoped. screeningläsochskriv»